media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Преузимање оснивачких права над пољопривредним службама
Област: Пољопривреда
Подобласт: Саветодавство у области пољопривреде
Врста: изворна
Статус: одузето
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл. гласник РС бр. 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон члан 13. тачка 5.