media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Оснивање буџетског покрајинског фонда за ловство
Област: Пољопривреда
Подобласт: Ловство
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове ловства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о дивљачи и ловству Службеник гласник РС бр. 18/10 члан 78.