media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање мишљења на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12-Oдлука УС, 18/20-други закон Члан 54. став 1. тачка 1.