media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање претходне сагласности о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова несељених места на територији јединице локалне самоуправе
Област: Локална самоуправа
Подобласт: Локална самоуправа
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове локалне самоуправе
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Сл.гласник РС 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон чл. 73 тач.3.