media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обављање стручног надзора у области спорта
Област: Спорт
Подобласт: Спорт
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11 - др. закони члан 30. став 2.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12 - Одлука УС, 18/20-други закон члан 40. став 1. тачка 5.