media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Праћење стања и констатовање потребе обезбеђења услуга социјалне заштите а које се не могу обезбедити у потребном обиму од стране установа социјалне заштите
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 64. Ова надлежност се не извршава због недостатка финансијских средстава