media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Финансирање програма унапређења социјалне заштите, програма рада завода за социјалну заштиту, програма рада центара за породични смештај и усвојење, програма рада установа осим установа домског смештаја, иновационе услуге и услуге социјалне заштите
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 208.