media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање о жалби против решења центра за социјални рад којим се одбија захтев за коришћење услуге
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 214.