media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Пружање стручне помоћи органима и службама јединице локалне самоуправе у вези са обављањем њихових послова
Област: Локална самоуправа
Подобласт: Локална самоуправа
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове локалне самоуправе
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 члан 80.