media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање услуга процене и планирања када их пружа центар за социјалних рад, центар за породични смештај и усвојење и установа за васпитање деце и омладине
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 43. став 2.