media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Контролисање ускалађености општих аката органа јединице локалне самоуправе са њеним статутом, предузимање одговарајућих мера и пружање стручне помоћи
Област: Локална самоуправа
Подобласт: Локална самоуправа
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове локалне самоуправе
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 члан 83.