media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање средстава за вршење јавних овлашћења и остваривање програма Црвеног крста Србије
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о Црвеном крсту Србије Службени гласник РС бр.107/05 Члан 13. став 2.