media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење ревизије првостепених решења у области борачко-инвалидске заштите
Област: Социјална заштита
Подобласт: Борачка и инвалидска заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган надлежан за послове социјалне политике
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 60. и 61 . Нацртом Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица од 1.12.2014. године, одредбама чл.180, 181 и 182 надлежност за решавање у другостепеном поступку стављена је у искључиву надлежност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истовремено, одредбом члана 166 поменутог нацрта, прописано је да се седиште лекарске комисије која даје налаз и мишљење у другостепеном поступку као и Посебне лекарске комисије, налази у Београду. Одредбом члана 246 став 1 тачка 7 нацрта Закона, прописано је да даном ступања на снагу Закона о правима бораца, војних инцвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, престају да важе одредбе члана 60 и 61 Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ( „Сл.Гласник РС“ број 99/2009).
Закон о правима цивилних инвалида рата Службени гласник РС бр. 52/9 Члан 11.