media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Прописивање примене виших стандарда и повољнијих услова за остваривање услуга социјалне заштите
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 57. став 2. Ова надлежност се не извршава због недостатка финансијских средстава