media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Предлагање Влади РС распуштања скупштине јединице локалне самоуправе
Област: Локална самоуправа
Подобласт: Локална самоуправа
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове локалне самоуправе
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007, 83/2014-др закон, 101/16-др. закон, 47/18 члан 86. став 1.