media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, које предлаже Развојна агенција Војводине доо Нови Сад, прати, надзире и помаже рад Развојне агенције Војводине доо и управља буџетским фондом за спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја
Област: Регионални развој
Подобласт: Регионални развој
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове регионалног развоја
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи "Сл. лист АПВ" бр. 34/14, 54/14-др.пропис, 37/16, 29/17 Члан 38. став 1. На основу члана 9. став 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), чл. 25. алинеја 15. и 31. алинеја 2, а у вези с чланом 14. Статута Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 20/2014), Законом о улагањима ("Службени гласник РС", број 89/2015, 95/18), Законом о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015-др. закон) и чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Развојне агенције Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/17)
Покрајинскa скупштинскa одлукa о оснивању Развојне агенције Војводине "Слжбени лист АПВ" бр. 10/17)