media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење инспекцијског надзора и надзора над законитошћу рада установа студентског стандарда
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о ученичком и студентском стандарду "Службени гласник РС" бр. 18/10, 55/13, 27/18, 10/19 Чл. 90. став 2.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војвдине "Службени гласник РС" бр. 99/09, 67/12-Одлука УС РС, 18/20-други закон Члан 36. став 1. тачка 13.
Закон о просветној инспекцији "Службени гласник РС" бр. 27/18 Члан 11.