media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење решења о испуњености услова за почетак рада и обављања делатности установа студентског стандарда и одлучивање о забрани њиховог рада
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о ученичком и студентском стандарду "Службени гласник РС" бр. 18/10, 55/13, 27/18, 10/19 Члан 28. став 2. (оснивање) и члан 30. став 3. (забрана рада установе)
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 36. став 1. тачка 3.
Закон о просветној инспекцији "Службени гласник РС" бр. 27/18 Члан 11. став 1. тачка 1.