media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Пријем тромесечних извештаја о напретку имплементације капиталног пројекта и завршног извештаја о спроведеном капиталном пројекту
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба о управљању капиталним пројектима "Сл.гласник РС" број 51/2019 Члан 19. ст. 3, 4. и 6.