media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Пријем достављене евиденције коју води установа студентског стандарда
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о ученичком и студентском стандарду "Службени гласник РС" бр. 18/10, 55/13 Члан 45. став 11. у вези са чланом 88.