media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање услова за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе наделжан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 36 став 1. тачка 9.
Одлука о регресирању превоза студената у АПВ "Службени лист АПВ" бр. 1/13 и 5/17