media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Планира политику уписа студената на студије које остварују високошколске установе чији је оснивач АПВ на предлог Националног савета
Област: Образовање
Подобласт: Високо образовање
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о високом образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19, 6/20-други закон Члан 31. став 1. тачка 2.