media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање о остваривању права и обавеза ученика, њихових родитеља, старатеља и другог законског заступника, студената, васпитача, стручних сарадника, директора и других запослених
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 36. став 1. тачка 5.
Закон о просветној инспекцији "Службени гласник РС" бр 27/18 Члан 11. став 1. тачка 1. Надлежност "Решавање о одузимању права студената" престала је да важи, јер су одредбе члана 88. став 1. у делу који се однои на поверавање послова инспекцијског надзора Аутономној покрајини Војводини, као и одредбе члана 91. ст. 2-7 и одредбе члана 92. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС" бр. 18/10 о 55/13) престале да важе даном ступања на снагу Закона о просветној инспекцији ("Сл.гласник РС" бр. 27/18), дана 14. априла 2018. године