media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање сагласности на акт о организацији и систематизацијиј послова установа студентског стандарда
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о ученичком и студентском стандарду "Службени гласник РС" бр. 18/10, 55/13, 27/18, 10/19 Чл. 55. став 4. и 86. став 1. а у вези члана 88. став 1.
Закон о утвђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09, 67/12-одлука УС РС 18/20-други закон Члан 36. став 1. тачка 10