media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалби на решење о утврђивању накнаде за коришћење заштићеног подручја
Област: Заштита животне средине
Подобласт: Економски инструменти у области заштите животне средине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне средине
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС" бр. 95/18 Члан 108. став 6.