media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање средстава за финансирање унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције
Област: Права припадника националних мањина-националних заједница
Подобласт: Унапређење положаја припадника националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове права припадника националних мањина-националних заједница
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закона о заштити права и слобода националних мањина „Службени лист СРЈ”, број: 11/02, „Службени гласник РС”, број 72/09 – други закон, 97/13 – Одлука УС РС и 47/18 4. и 12. став 3.
Покрајинскa скупштинскa одлукa о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције Службени лист АПВ" бр. 8/19