media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење инспекцијског надзора у области здравствене исправности воде за пиће и квалитета воде за купање
Област: Здравство
Подобласт: Санитарни надзор
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе наделжан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 50.
Закон о водама "Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др. закон Члан 196. ст. 3. и 5, чл. 200. и 203.