media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење инспекцијског надзора над коришћењем биоцидних производа
Област: Здравство
Подобласт: Санитарни надзор
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 50.
Закон о биоцидним производима "Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 92/11, 2/15 Члан 50. став 2. и 4.