media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Образовање Комисије за контролу урбанисстичких пројеката који се израђују за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине за послове урбанизма и потврђивање урбанистичких пројеката
Област: Планирање и изградња
Подобласт: Просторно и урбанистичко планирање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове урбанизма
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 Члан 63а