media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Превођење материјала за седницу Скупштине АП Војводине (сазив за седницу Скупштине и одбора, записник са седнице Скупштине одбора, предлог аката који се разматрају на седници Скупштине и одбора, предлог за измене и допуне дневног реда, амандмани, посланичка питања и други материјали настали у раду Скупштине АП Војводине и одбора)
Област: Права припадника националних мањина-националних заједница
Подобласт: Службена употреба језика и писама
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове превођења
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о службеној употреби језика и писама "Службени гласник РС" 45/91, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 30/10,101/05-др. закон, 47/18, 48/18-исправка
Закон о заштити права и слобода националних мањина "Службени лист СРЈ" број 11/02 и "Службени гласник РС" број 72/09-др.закон, 97/13-Одлука УС, 47/18 Члан 11 б
Статут Аутономне покрајине Војводине "Службени лист АПВ" бр. 20/14 Члан 24. и 60. став 3.
Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине "Службени лист АПВ" бр. 60/18-званично пречишћен текст
Упутство о начину рада преводилаца и лектора у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице "Службени лист АПВ" бр. 52/19