media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање средстава за финансирање органа и организација у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница
Област: Права припадника националних мањина-националних заједница
Подобласт: Службена употреба језика и писама
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове права припадника националних мањина-националних мањина-националних заједница
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Статута Аутономне покрајине Војводине "Службени лист АП Војводине" број 20/2014
Закон о заштити права и слобода националних мањина "Сл. лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС, 47/2018 Члан 11.
Покрајинскa скупштинскa одлукa о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина - националних заједница "Службени лист АПВ" бр. 14/15