media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање средстава за финансирање рада националних савета националних мањина који имају седиште на територији АП Војводине
Област: Права припадника националних мањина-националних заједница
Подобласт: Унапређење положаја припадника националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове права припадника националних мањина-националних заједнице
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број: 72/09, 20/14 - Одлука УС РС, 55/14 и 47/18) Члан 115. став 5.
Покрајинскa скупштинскa одлукa о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина "Службени лист АПВ" бр. 8/2019