media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Издаавње одобрења за пренос посмртних остатака
Област: Здравство
Подобласт: Санитарни надзор
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 50.
Закон о сахрањивању и гробљима „Службени гласник СРС“ број 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС", број .53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС Члан 19. став 1.