media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење инспекцијског надзора у области заштите становништва од заразних болести
Област: Здравство
Подобласт: Санитарни надзор
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 50.
Закон о заштити становништва од заразних болести "Службени гласник РС" бр. 15/16, 68/20 Чл. 73. став 1., 81. и 85.