media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Уређивање услова за коришћење јавних спортских терена
Област: Спорт
Подобласт: Спорт
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове спорта
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/2011 - др. закон члан 135. став 1. тачка 6.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12 - Одлука УС, 18/20-други закон члан 40. став 1. тачка 3.