media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање услова за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода и других организације у области спорта
Област: Спорт
Подобласт: Спорт
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове спорта
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 4.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12 - Одлука УС РС, 18/20-други закон члан 39. став 1. тачка 5