media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање спортских објеката и мерила за обезбеђивање средстава за њихову изградњу, опремање и одржавање
Област: Спорт
Подобласт: Спорт
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове спорта
Напомена: Чека се да Република донесе Правилник о спортским објектима од значаја за Републику Србију

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о спорту "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/2011 - др. закони члан 135. став 1. тачка 3
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12 - УС РС, 18/20-други закон члан 39. став 1. тачка 2