media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Именовање и разрешавање директора, председника и чланове управног и надзорног одбора организација за обављање спортских делатности којима се остварује интерес грађана у области спорта
Област: Спорт
Подобласт: Спорт
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове спорта
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12 - Одлука УС, 18/20-други закон члан 39. став 1. тачка 4.