media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу покрајинског акционог плана за младе
Област: Омладина
Подобласт: Омладина
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове омладине
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о младима "Службени гласник РС" бр. 50/2011 члан 25. став 1. тачка 1.