media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Образовање Испитног одбора и организовање полагања правосудног испита
Област: Државна управа
Подобласт: Правосудни испит
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове управе
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Aутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 67/12 Одлука УС, 18/20-др. закон члан 77.
Закон о правосудном испиту "Службени гласник РС" бр. 16/97
Правилник о полагању правосудног испита "Службени гласник РС" бр. 14/98, 88/08, 108/12
Правилник о програму правосудног испита "Службени гласник РС" бр. 51/97