media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Образовање испитне комисије и организовање полагања државног стручног испита
Област: Државна управа
Подобласт: Државни стручни испит
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове управе
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 67/12-Одлука УС, 18/20 Члан 78.
Уредба о државном стручном испиту "Сл.гласник РС" бр. 86/19, 28/21-исправка Ова уредба ступила је на снагу 14.12.2019.године а примењује се од 1. јануара 2021. године. Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ("Сл.гласник РС" бр. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 и 60/18)