media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су од посебног значаја
Област: Спорт
Подобласт: Спорт
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове спорта
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о спорту Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11 - др. закон члан 135. став 1. тачка 5.