media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење надзора над радом првостепених органа управе на територији АП Војводине који врше законом поверене послове државне управе у области финансијске подршке породици са децом
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о финансијској подршци породици са децом "Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18 Члан 11. став 1. тач. 1) до 7)