media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Именовање чланова Управног и Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 132. став 3.