media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалби против решења органа старатељства
Област: Социјална политика
Подобласт: Породичноправна заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 55 . став 1. тачка 1.