media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење послова другостепеног органа по решењима центара за социјални рад
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 54 . став 1. тачка 4.
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 103. став 2