media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање сагласности на именовање директора центра за социјални рад
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11) Члан 124. став 8.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 54.