media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалби против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге социјалне заштите као и по жалби на решење које је донео центар за социјални рад
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 73. ст. 2. тач. 2. и ст. 3. и 4.