media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Оснивање Здравственог савета Војводине
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ''Службени гласник РС'', број 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 47. став 1. тачка 15.