media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Сарађивање са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.